مرکز نوآوری و شتابدهنده نوور

استان مازندران، شهرستان ساری، میدان خزر ، کیلومتر 6 جاده دریا روبروی استادیوم شهرداری

تلفن : 01133033926

تلفن : 01133033926

تلفن همراه : 09109105100

فکس : 01133033926

کد پستی مرکز : 13149-48161

پست الکترونیکی : noovertec@gmail.com