در این قسمت کاربران می توانند ایده هایی که سرمایه گذاران و همچنین مرکزشتابدهنده نوور ثبت کرده اند را مشاهده نمایید، بروی ایده مورد نظر کلیک نموده وارد صفحه توضیحات ایده شده روند اجرا و پیش نیاز های اجرایی ایده را مشاهده نموده و در صورتی که توانایی انجام ایده را دارید بروی دکمه انجام ایده کلیک کرده و همچنین در قسمت انتهای روند اجرایی ایده، شرکت ها یا کاربرانی که اعلام آمادگی برای انجام ایده را کرده اند مشاهده می نمایید.

در صورتی که ایده ای نو دارید آن را
شتابدهنده نوور