شتابدهنده   نوور  مرکز شتابدهنده خصوصی است که مجوز خود را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ نموده که در کنار ان اولین مرکز خصوصی نواوری در مرکز استان مازندران نیز  می باشد که مجوز خود را از دانشگاه جامع علمی کاربردی دریافت نموده و با  شتابدهنده نوور همکاری می نماید  .

نوور  در حوزه های گردشگری هوشمند ، کشاورزی هوشمند ، جهانگردی هوشمند و اقتصاد دیجیتال فعالیت می نماید .

نوور با در اختیار داشتن فضای فیزیکی به مساحت 4700 متر مربع شامل 800 متر فضای کار اشتراکی و فضای استقرار شرکت ها ، سالن همایش ، سالن کنفرانس ، کارگاه ، ازمایشگاه ، سایت کامپیوتر و... از تمامی گروه های تخصصی استارت اپی و سرمایه گذاران و کارافرینان و منتورها دعوت به همکاری می نماید.