نام و نام خانوادگی محمد رضا نوری امیری
استان مازندران
شهر
مقطع تحصیلی
رشته
وضعیت کاربر
دسته بندی مشاغل اداری خصوصی
شغل مدیر شتابدهنده نوور
توانایی