نام و نام خانوادگی محمدرضا نوری
استان مازندران
شهر آمل
مقطع تحصیلی دیپلم
رشته نرم افزار
وضعیت کاربر مدرس
دسته بندی موسسات اموزشی فنی حرفه ای و دانشکده ها
شغل مدرس
توانایی نرم افزار