آرم پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
قیمت : تومان

این آرم بنا به سفارش جهاد دانشگاهی مازندران در سال 86 برای پژوهشکده گیاهان دارویی آن مجموعه طراحی شد.شتابدهنده نوور