حسین شیرگاهی

حسین شیرگاهی

منتور

مدرک : دکترا

دانشگاه : آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

آشنا با نرم افزارهای کاربردی به روز، سیستم عامل لینوکس و زبان های برنامه نویسی و پایگاه داده ای Server SQL, Matlab#, C++, C و...
طرح های پژوهشی خاتمه یافته:
- - - بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در پایگاه داده توزیع شده به وسیله الگوریتم ژنتیک. (همکارطرح)
- - - تعیین کیفیت محصول زرشک بر اساس رنگ و بافت به وسیله پردازش تصویر. (مجری طرح)
- - - بازیابی تصویر بر اساس نماد، رنگ و بافت برای تشخیص هویت. (مجری طرح)
- - - تجزیه و تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی. (همکارطرح)
***ترجمه کتاب
Digital image processing, Part one, HUIYU ZHOU, JIAHUA WU& JYANGOUO ZHANG, 2010,
ملیحه دانش و حسین شیرگاهی پردازش تصویر دیجیتال جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، 3131

***تالیف کتاب :
-حسین شیرگاهی و نجمه دانش. سیستم عامل جلد اول، انتشارات مولفان تهران. 3131

عالقه مندی اصلی اینجانب به انجام طرحهای پژوهشی در زمینه هایی نظیر بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در پایگاه داده توزیع شده به وسیله الگوریتم ژنتیک، تعیین کیفیت محصول زرشک بر اساس رنگ و بافت به وسیله پردازش تصویر و بازیابی تصویر بر اساس نماد، رنگ و بافت برای تشخیص هویت و ...