بهروز جعفر زاده رضوان

بهروز جعفر زاده رضوان

منتور و کوچ

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : دانشگاه تهران

رشته تحصیلی : مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته

مقالات
ديپلماسي فرهنگي 1392
شهر هوشمند سئول 1393
منابع چالش هاي دولت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه 1394
يادگيري سازماني، خلق دانش،تدوين مسئله و ابداع در مسائل آشفته 1394
ريسك توسعه سيستم اطالعات اجرايي EIS 1394
آسيب شناسي توسعه زير ساخت هاي مخابراتي و نقش آن در جايگاه دولت الكترونيك 1395
مدل سازي داده هاي بزرگ و تجزيه و تحليل اكوسيستم ميكروبالگ 1395
کتوب منتشر شده
1 .آنانگا رانگا 1382 الكترونيكي
2 .مركز فناوري اطالعات، ارتباطات و امنيت نهاد رياست جمهوري در دولت نهم و دهم 1392 معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات