سمانه باقری

سمانه باقری

کوچ

مدرک : لیسانس

دانشگاه : دانشگاه خوارزمی تهران

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

بنده کارشناس علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران هستم