عباس صوفی

عباس صوفی

منتور

مدرک : لیسانس

دانشگاه : دانشگاه ازاد

رشته تحصیلی : حقوق

بازنشسته تامین اجتماعی
مشاور شرکت های تولیدی و بازرگانی در حوزه تامین اجتماعی