کسری احمدیان

کسری احمدیان

منتور

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رشته تحصیلی : ژنتیک و اصلاح دام

کارشناس ارشد - ژنتیک و اصلاح نژاد دام -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشجوی دکتری- ژنتیک و اصلاح نژاد دام - دانشگاه فردوسی مشهد
-مسئول تجاری سازی و انتقال فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
-مسئول کارآفرینی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
-نماینده پروژه کسب و کار نوپا(استارتاپ) کشاورزی وزرات جهاد کشاورزی در استان مازندران
-برگزاری کارگروه استارتاپ های موفق کشاورزی کشور با تعاونی باغداران استان- اتحادیه مرغداران- زنجیره ارزش طیور استان - زنجیره ارزش سورتینگ داران و سردخانه داران مرکبات استان و..
-برگزاری وبینارنوآفرینی کشاورزی ملی با همکاری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ، مرکز رشد طبرستان- اداره کارآفرینی دانشگاه جامع واحد استانی – به همراه استارتاپ های موفق کشاورزی استان