دستگاه از بین برنده تتو با تکنولوژی لیزر

این دستگاه نمونه خارجی دارد ولی در نظر داریم این تکنولوژی بومی گردد


برگشت به صفحه ایده ها

کاربر یا شرکتی که برای انجام ایده اعلام آمادگی کرده است تاریخ ثبت