معمولا پس از دریافت فرم تکمیل شده، حداکثر تا سه روز کاری بعد زمان جلسه حضوری یا مجازی تنظیم و پس از آن نیز حداکثر تا ۷ روز کاری نتیجه بررسی و  به شما از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیام در قسمت پیام ها در سایت نوور  اعلام خواهد شد  اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود از زمان درخواست شما تا پذیرش در شتابدهنده ۱۰ روز به طول می انجامد