اگر دغدغه های شما بر روی ثبت ایده تان زیاد است می توانید ابتدا ایده خود را در سایت ثبت مالکیت فکری و معنوی به ثبت برسانید و بعد از آن نسبت به ارائه آن در سایت نوور اقدام نمایید
روزانه تعداد زیادی ایده و طرح در سایت ما به ثبت می رسد و ما هیچ تضمینی در خصوص اینکه ایده شما به فکر شخص دیگری نرسیده باشد نمی دهیم
اما مطمئن باشید که در فرایند کاری ما با شما از اطلاعاتی که به صورت محرمانه بین طرفین جا به جا می شود محافظت می گردد