خیر، برای ورود به شتابدهنده ثبت شرکت ضروری نیست.  اما اگر در آینده نیاز شد ما حتما به شما کمک خواهیم کرد