بسته به ایده‌ای که دارید و نیازی که برای عملی شدن ایده‌تان دارید، این مقدار متغیر خواهد بود