در صورتیکه برای اجرای ایده خود تیم مناسب تشکیل داده اید می توانید به بخش ثبت نام در سایت مراجعه نموده ثبت نام نمایید اطلاعات ارائه شده توسط شما در خصوص اعضای تیم و ایده در مدت زمان ۷۲ ساعت به وسیله کارشناسان شتابدهنده مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار می گیرد
در صورتیکه اطلاعات ارائه شده برای تیم شتابدهنده نور جذاب بوده و در راستای برنامه های آن باشد از تیم شما دعوت می شود تا در یک جلسه حضوری یا مجازی از طرح و ایده خود دفاع نمایید و اینگونه فرآیند پذیرش در شتابدهنده نوور آغاز می شود