خیر! هیچ اجباری در این مورد وجود ندارد. ما خودمان به شما کمک خواهیم کرد تا به انتخاب درست برسید. باید دقت کنید که چه نیازهایی برای راه‌اندازی کسب و کار خود دارید و سپس با بررسی امکانات شتاب‌دهنده از این مطمئن شوید که نیازهای شما با حضور در شتاب‌دهنده مرتفع خواهد شد