در این‌جا به جز فضای کار اشتراکی و امکانات کاری، بسته به هر تیم و ایده ممکن است مبلغی به عنوان سرمایه‌ بذری پرداخت شود که میزان آن کاملا بستگی به نظر شتاب‌دهنده و توافق بین دو طرف خواهد داشت. همچنین خدمات کوچینگ کسب و کار و منتورینگ و مشاور‌ه‌های کسب و کار در طول دوره شتاب‌دهی به تیم‌ها ارائه خواهد شد. خدمات تخصصی مانند  کارگاه ها  مختلف مستقر در نوور از جمله موارد دیگری است که تیم‌های حاضر در دوره شتاب‌دهی در صورت نیاز می‌توانند از آن بهره ببرند