نارون

نارون

مدیر استارت اپ سرکار خانم حسنی

استارت اپ نارون در خصوص تولید محتوای هدفمند  برای مارکت های مختلف فعالیت می نماید و همچنین در خصوص پایش هوشمند کسب و کارهای حوزه فرهنگ و هنر و جهانگردی متمرکز شده است

شتابدهنده نوور در این استارتاپ بعنوان هم سرمایه گذار وارد شده است