ویلا رنت

ویلا رنت

مدیر استارت اپ آقای شاکری

ویلا رنت یک پلتفورم اشتراکی  در حوزه گردشگری می باشد و میتواند منافع بین اجزای اکوسیستم گردشگری ، ازجمله گردشگر ، صاحبان اقامتگاه و سایر پلتفرم های حوزه گردشگری را عادلانه توزیع نماید ویلا رنت به دلیل نبودن سامانه متمرکز در استان مازندران راه اندازی شده که در حال گسترش به سایر استانهای کشور می باشد ویلا رنت مستقر در شتابدهنده نوور می باشد.